Trgovac je u obavezi da ispravno sastavi ponudu prodajnog podsticaja koja sadrži:

  • vrstu podsticaja
  • robu na koju se odnosi podsticaj
  • period sa naznakom početka i završetka prodajnog podsticaja i uslove za ostvarivanje prava na podsticaj (čl.36.st.2.ZOT)

Sniženje cene treba da bude u skladu sa čl.37.ZOT što znači se koristi:

  • rasprodaja (trajno sniženje)
  • sezonsko sniženje ( do 60 dana ) ili akcijska prodaja ( do 31 dan ) u skladu sa propisanim normama

Kada se cena snižava u okviru prodajnog podsticaja obaveza je trgovca da istakne sniženu cenu i prethodnu precrtanu cenu u skladu sa čl.37.st.2. ZOT. Izuzetak: akcijsko sniženje do tri dana kada se ističe samo procenat sniženja.(čl.37.st.8.ZOT).

Za raspordaju je propisano da se sme organizovati kao prodaja po nižoj ceni u osnosu na redovnu samo u slučaju prestanka poslovanja trgovca, prestanka poslovanja u određenim objektima ili prestanka prodaje određene robe (čl.37.st.3.ZOT). Raspordaja mora da ima naznaku “dok traju zalihe” (čl.36.st.2.t.3)ZOT. i da od objavljivanja rasprodaje pa do kraja njenog trajanja trgovac ne sme da naručuje i uključuje u raspordaju nove količine robe koja je predmet rasprodaje. (čl.37.st.4.ZOT).

Sezonsko sniženje – Propisana su dva roka u godini kad trgovac može da počne sezonsko sniženje (čl.37.st.5.ZOT). Između 25.decembra i 10 januara i između 1. i 15. jula. Propisana dužina trajanja sezonskog sniženja cena do 60 dana. (čl.37.st.6.ZOT).

Akcijsko sniženje – nema zakonski rok u godini za početak i može da traje najduže 31 dan. (čl.37.st.7.ZOT). Kao što je već navedeno, ako akcijsko sniženje traje do 3 dana, stara cena ne mora da bude izložena, već je propisano da se istakne jasno određen procenat sniženja u skladu sa (čl.37.st.8.ZOT).

Ostala sniženja:
Usled umanjene upotrebne vrednosti (roba sa greškom, oštećenjem) ponuda čl.36.st.3.ZOT. oglašavanje čl.38.st.6.ZOT.

Promotivna prodaja ukoliko trgovac prvi put uvodi u ponudu određeni proizvod, tada se isti proizvod nudi po nižoj ceni od cene koja će biti formirana u redovnoj ponudi. (čl.36.st.9.ZOT).

Vaučer, kupon i slično, kao vrsta podajnog podsticaja mora da sadrži podatke o izdavaocu, kao i novčanoj vrednosti ili visini popusta. (čl.36.st.4.ZOT).

Kartice lojalnosti obično služe za prikupljanje bodova radi nagrađivanja vernosti kupaca. Trgovac mora da objavi uslove za ostvarivanje pogodnosti za nagrađivanje kupaca. (čl.36.st.5.ZOT).

Prateći pokloni – Trgovac sme da nudi robu kao poklon radi podsticanja prodaje i da koristi reč “besplatno”, “plati jedan, uzmi dva”, “dva za jedan” i sl., samo ako kupac ne snosi nikakav trošak osim neizbežnog troška isporuke (čl.36.st.6.ZOT). Trgovac ima pravno da nudi prateći poklon uz određeni proizvod samo ako u asortimanu postoji isti proizvod bez poklona. (čl.36.st.7.ZOT). Ukoliko je poklon dodatna količina prethodno upakovanog proizvoda, proizvod sa dodatnom količinom ne sme da bude skuplji po jedinici mere, odnosno jedinična cena ne sme da se povećava.(čl.36.st.6.ZOT).

Privlačenje potrošača oglašavanjem.
Ukoliko potrošač privučen oglasnom porukom o povoljnostima ne može da ostvari povoljnosti iz oglasne poruke jer nema robe na koju se odnosi podsticaj ili je ima u zanemarljivo maloj količini (npr. u velikoj masi drugih proizvoda, dva do tri komada po nižoj ceni), onda je očigledno da objavljivanjem oglasa da je u toku sniženje, predstavlja nameru trgovca da vrši privlačenje kupaca radi navođenja na kupovinu druge robe. (čl.38.st.1.ZOT).

Izuzetak u slucaju sniženja cene manje količine robe, ne smatra se da se radi o “navođenju na kupovinu druge robe”, ukoliko je trgovac naznačio jasno raspoloživu količinu na dan početka prodajnog podsticaja. (čl.38.st.1.ZOT).

Ukoliko oglasna poruka sadrži procenat sniženja:
Kod prodaje na prodajnom mestu (čl.38.st.2.ZOT). kao i kod daljinske trgovine (čl.38.st.3.ZOT). najveći procenat sniženja može da se navede ukoliko se odnosi na najmanje jednu petinu robe u asortimanu.

Zabranjeno je oglašavanje navodne rasprodaje ili prividnog sniženja cene robe i obima sniženja ako je ranija cena neistinito prikazana, ili je roba bila ponuđena po ranijoj ceni u zanemarljivo kratkom vremenu (čl.38.st.4.ZOT).

Ako se oglašava povlašćena cena za određenu kategoriju lica, područje, prodajno mesto i period vremena, oglasna poruka mora da bude precizna u pogledu kategorije, područja, mesta i vremena. (čl.38.st.5.ZOT).

Oglašavanje poređenjem mora da sadrži istinitu informaciju da je jedna roba jeftinija od druge zbog slabijeg kvaliteta ukoliko je po sredi razlika u kvalitetu. Ako je uzrok sniženja roba sa nedostatkom, onda ta informacija mora da bude istaknuta u oglasu (čl.38.st.6.ZOT) i u ponudi (čl.36.st.3.ZOT).

ZIMSKO SNIŽENJE TRAJE OD 27.12.2022. DO 03.01.2023. CENA NA SVE ARTIKLE JE UMANJENA ZA 20%.